LOGOPEDA


LOGOPEDA

Ewa Imosa

DYŻUR W SZKOLE

poniedziałek 11.00-14.30
czwartek 7.30-12.00

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

w czasie godzin pracy logopedy, ewentualnie po wcześniejszym ustaleniu terminu

Stan mowy ma bardzo duży wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi zależą w dużej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej, co nazywa się powodzeniem szkolnym.

Wady wymowy mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczną.

Nie można liczyć na to, że dziecko "wyrośnie" z danej wady.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

- nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu;
- dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne;
- utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego w zeszycie logopedycznym oraz zaznaczanie tego w Karcie Ćwiczeń;
- codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem przed lustrem;
- chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!

I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

Rodzicu, jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób i czy dobrze pracujesz z dzieckiem w domu - skonsultuj się z logopedą.


Zadania logopedy (PZL)

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;
 • czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;
 • zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;
 • stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego;
 • prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;
  - słuchowych;
  - rytmicznych;
  - usprawniających narządy mowy;
  - artykulacyjnych;
  - dykcyjnych;
 • współpraca z nauczycielami
 • pedagogizacja rodziców

  2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

 • prowadzenie przesiewowych badań wymowy;
 • diagnozowanie logopedyczne;
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

  3. Terapia

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
 • rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;
 • wyrównywanie opóźnień mowy;
 • korygowanie wad wymowy;
 • stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego;
 • usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;
 • udzielanie porad i wskazówek;
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;
 • instruowanie nauczycielek grup o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;
 • w przypadku trudności, audiologiem z poradni pedagogiczno - psychologicznej i poradni wad słuchu.

  Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.


  Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy;
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.

  Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.

  Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

  Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:

  a) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, żuchwy);
  b) ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia;
  c) ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia;
  d) ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotyk) i słuchową;
  e) ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej;
  f) ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami.