PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W ZESPOLE SZKÓŁ
W KORZKWIProcedura bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej.
2. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z Regulaminem naboru do świetlicy, na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
3. Nauczyciele świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły i Regulaminie świetlicy.
4. Oceny zachowania uczniów w świetlicy są uwzględniane przez wychowawców przy formułowaniu oceny półrocznej/rocznej.
5. Dzieci z klas 0-III są przyprowadzane do świetlicy bądź odprowadzane na lekcje do szkoły przez wyznaczonych do tego nauczycieli wg grafiku oraz listy uczniów, opracowanych przez opiekunów świetlicy i udostępnionych w pokoju nauczycielskim.
6. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą doraźnie pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy. W tym przypadku dziecko jest odprowadzane do świetlicy przez pracownika szkoły.
7. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub opiekunki bądź starsze rodzeństwo (po wyżej 13 roku życia) po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami świetlicy.
8. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej ponoszą odpowiedzialność za dzieci, które zostały przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiły się do świetlicy.
9. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i terminowego odbierania dzieci.
10. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub nieszczęśliwego wypadku, opiekun świetlicy zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia sekretariatu szkoły lub pogotowia ratunkowego oraz rodziców.

Procedura bezpieczeństwa zajęć lekcyjnych.

1. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych. Nie mogą samowolnie oddalać się poza jej budynek.
2. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.
3. Informacje o zmianach w planie lekcji umieszczane są na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
4. Uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela, również na przerwach.
5. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych następuje na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego, po wcześniejszym podpisaniu jej przez nauczycieli, z których lekcji uczeń jest zwalniany oraz dyrektora szkoły lub wicedyrektora.
6. W przypadku złego samopoczucia ucznia, wychowawca lub sekretarz szkoły informuje o tym rodzica, który odbiera dziecko ze szkoły lub zapewnia mu opiekę w inny sposób. Uczeń nie może samodzielnie opuścić szkoły.

Procedura bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych.

1. Nauczyciele sprawują dyżury zgodnie z grafikiem udostępnionym w pokoju nauczycielskim.
2. Nauczyciele reagują adekwatnie do zaistniałych przypadków niewłaściwego zachowania, w razie konieczności informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
3. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu szkolnym lub, podczas ładnej pogody, na placu przed szkołą, w zasięgu wzroku dyżurującego nauczyciela.
4. Uczniowie stosują się do ogólnych zasad bezpiecznego zachowania, np. nie biegają, nie wychylają się przez okna ani nie siedzą na parapetach.

Procedura bezpieczeństwa przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

1. Uczniowie korzystający z dowozu autobusem szkolnym są zobowiązani po przyjeździe na parking do natychmiastowego pojawienia się w budynku szkoły.
2. Uczniowie, którzy kończą lekcje i korzystają ze szkolnego odwozu do domu są zobowiązani do odjazdu pierwszym autobusem kursującym według rozkładu jazdy.
3. W szkolnym autobusie uczniowie przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i norm prawidłowego zachowania.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie odpowiada osoba wyznaczona przez przewoźnika.
5. Nauczyciele, dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły i pozostali jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczniów w autobusie i za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy.
6. Uczniowie przyjeżdżający innymi środkami transportu niż szkolny autobus lub przychodzący pieszo są zobowiązani po dotarciu na podwórko szkoły do pojawienia się w jej budynku.
7. Uczniowie, którzy kończą lekcje i korzystają z innego środka odwozu lub idą pieszo do domu, są zobowiązani do odjazdu pierwszym środkiem transportu, kursującym według rozkładu jazdy lub natychmiastowego udania się do domu.

Procedura bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego.

1. Obiekty sportowe, w których odbywają się lekcje wychowania fizycznego muszą być odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.
2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, znajdujący się w szatni lub przed salą gimnastyczną, są pod opieką nauczyciela dyżurującego w tzw. "przewiązce".
3. Wchodzenie do sali gimnastycznej oraz na boisko szkolne podczas przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest zabronione.
4. Uczniowie mogą przebywać w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela.
5. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.
6. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.
7. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
9. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.
10. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo zabronione.
11. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe, dobrane odpowiednio do pory roku i miejsca, gdzie odbędzie się lekcja (sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).
12. Aktywne uczestnictwo w lekcji bez odpowiedniego stroju jest zabronione.
13. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców/prawnych opiekunów) pozostają pod opieka nauczyciela w sali gimnastycznej lub na boisku i biernie uczestniczą w zajęciach.
14. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń na podstawie decyzji nauczyciela wychowania fizycznego i biernie uczestniczą w zajęciach lub odbierani są przez rodziców/opiekunów prawnych (patrz procedura bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, punkt 6).
15. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, dla których lekcja ta jest pierwszą lub ostatnią godziną w planie lekcyjnym na dany dzień, mogą być zwolnieni do domu na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych.
16. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.
17. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.