ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dokumenty dla uczniów należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki

  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca

  • Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

    Dokumenty dla uczniów nie należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

  • Terminy

  • Wniosek

  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

  • OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU