7.png

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Pękowice wwołuję zebranie wiejskie sołectwa Pękowice na dzień 12.12.2021 r.  o godzinie 14:00.
Zebranie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej ul. Galicyjska 17A, Zielonki na dużej sali.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2021 rok.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

Na godzinę 16:00 zaproszony został Ekodoradca z Urzędu Gminy Zielonki, który przedstawi bieżące działania, opowie o realizowanych projektach udzieli porad i informacji.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 14.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Pękowice
(-) Adam Dąbrowski