1.png

Aktualności

pucharyZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Zgodnie z powyższą uchwałą sportowcy będący mieszkańcami gminy Zielonki, osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych mających priorytetowe znaczenie dla gminy Zielonki mogą raz w roku złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego wg. odpowiedniego wniosku. Termin składania wniosków to 15 stycznia 2022 r. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego...

PocztaW związku z licznymi zgłoszeniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego w Zielonkach i jego Filii w Węgrzcach informujemy, że Wójt Gminy Zielonki wystosował oficjalną skargę do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w tej sprawie. Skarga przesłana została również do wiadomości Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie oraz Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zielonkach, do których już wcześniej kierowano z Urzędu Gminy Zielonki zgłoszenia nieprawidłowej obsługi mieszkańców gminy, jednakże nie zostały wdrożone środki zaradcze, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu. W załączeniu treść wystosowanej skargi – pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc)
Jednocześnie informujemy, że Poczta Polska S.A. nie podlega instytucjonalnie Gminie Zielonki, w związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Zielonki pokrzywdzeni z tytułu niewłaściwej obsługi przez Pocztę Polską S.A. powinni składać indywidualne skargi i reklamacje na działanie tej instytucji pisemnie na adres: Biuro Wsparcia Klientów Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa lub  za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/ .
Skargi i reklamacje prosimy kierować także  do wiadomości:
- Tomasz Zdzikot -  Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
- Mirosław Mętel – Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Grochowska 2, 30-940 Kraków;
- Elżbieta Radwańska, Naczelnik UP w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 79 , 32-087 Zielonki.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.gopszielonki.naszops.pl.

Dotacje KlubySportoweZgodnie z Uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2018 roku w terminie do 30 września 2021 roku wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku. Wójt Gminy Zielonki po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zarządzeniem nr 326/2021 z 30 grudnia 2021 roku przyznał wsparcie finansowe na ich realizację, łącznie 531 130 zł. 4 stycznia odbyło się spotkanie wójta gminy Zielonki Bogusława  Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko z beneficjentami i podpisanie umów. 

Czytaj więcej: Wsparcie finansowe klubów sportowych w gminie Zielonki w 2022 roku – 531 130 zł

Harmonogram o o 2022W 2022 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca - firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy. Odbiór odpadów segregowanych realizować będzie firma Tamax, a odbiór bioodpadów firma MIKI – jak w mijającym 2021 r. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie. Poniżej zamieszczamy nowe harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej: Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r.

DSC09847Od 1 stycznia 2022 r. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca. Z Wiesławem Strachem, prezesem firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę 17 grudnia. Umowa będzie obowiązywać przez cały 2022 rok. Firma zaproponowała 5 033 831,13 zł za tę usługę. W związku ze zmianą wykonawcy częstotliwość odbioru nie ulegnie zmianie. Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki wprowadza firmę w teren.

Czytaj więcej: Nowa firma odbierająca odpady niesegregowane od mieszkańców

CEEB MPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza.
Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od uruchomienia źródła ciepła, a dla istniejących już budynków to 12 miesięcy od wprowadzenia obowiązku złożenia takiej deklaracji. Zachęcamy jednak, by nie czekać na ostatnią chwilę i wypełnic deklarację niezwłocznie.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez internet wykorzystując Profil Zaufany oraz w wersji papierowej, wypełnioną deklarację należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy w Zielonkach osobiście lub za pomocą poczty. Deklaracja do pobrania

obwodnice ilustracjaTW MDo Małopolski trafić ma 110 mln zł rządowego dofinansowania na budowę trzech obwodnic: II etapu obwodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej) od węzła POK w Zielonkach do drogi wojewódzkiej 794 w Trojanowicach; a także obwodnic Szczurowej i Brzeszcz - jak ogłosił 23 grudnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki.

Budowa II etapu obwodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej) od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do zjazdu na DW 794 w Trojanowicach szacowana jest na 50 mln zł, dotacja rządowa na ten cel ma wynieść 35 mln zł w latach: 2022 (10 mln zł), 2023 (20 mln zł) i 2024 (5 mln zł). Powstanie tego odcinka TW ma ułatwić włączenie się z terenów północnych w kierunku powstającej już Północnej Obwodnicy Krakowa i zjazd z węzła POK w Zielonkach.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do II etapu obwodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej)

Zaczytani LogoMNa początku grudnia br. Stowarzyszenie „Perła Pękowic” otrzymało od Fundacji Zaczytani.org blisko 300 książek dla dzieci, które od wiosny będą stanowiły wyposażenie „Domku pod Słoneczkiem” na pękowickim placu zabaw. We współpracy z Fundacją, w Pękowicach powstanie pierwsza w gminie Zielonki „Zaczytana Biblioteka”. Jej ideą jest promocja czytelnictwa, zwiększanie dostępu do literatury oraz popularyzacja bookcrossingu.
Zasady korzystania z „Zaczytanej Biblioteki” są proste. Całość zbiorów będzie przeznaczona do użytku publicznego i udostępniana wszystkim chętnym, którzy odwiedzą obiekt - „Domek pod Słoneczkiem”. Korzystanie ze zbiorów będzie nieodpłatne, a każdy będzie mógł zabrać książkę do domu zgodnie z zasadą bookcrossingu, która zakłada, że po przeczytaniu książki czytelnik przekaże ją innej osobie, odda na zbiórkę książek (np. organizowaną przez Fundację Zaczytani.org) lub po prostu zwróci książkę do Zaczytanej Biblioteki, aby inni mogli dalej z niej korzystać.

Czytaj więcej: Zaczytana Biblioteka w Pękowicach

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

Czytaj więcej: Informacja dotycząca obowiązku statystycznego

kartki21a217 kartek świątecznych w różnych technikach wykonały przedszkolaki z trzech samorządowych przedszkoli: w Zielonkach, w Bibicach z siedzibą w Węgrzcach i w Przybysławicach. Kartki, wraz ze słodkim dodatkiem, trafiły przed wigilijnym spotkaniem do pensjonariuszy dwóch Domów Pomocy Społecznej na terenie gminy Zielonki: w Owczarach i Batowicach. Każda z kartek zawierała osobiste życzenia od przedszkolaka i jego rodziny skierowane do konkretnego mieszkańca z wybranego DPS-u.

Czytaj więcej: Akcja "Kartka świąteczna dla mieszkańców DPS Batowice i Owczary" 

okladkaWL6 21Niebawem do Państwa domów trafi kolejne, ostatnie w tym roku, wydanie „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”. Już można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej: link. Informujemy w nim m.in. o gminnych inwestycjach, i relacjonujemy wydarzenia w gminie Zielonki. Prosimy przyjąć od redakcji życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego, nowego 2022 roku, a w czasie świątecznym zapraszamy do lektury wersji elektronicznej, a następnie papierowej Wiadomości Lokalnych nr 6/2021.

Przybyslawice PogodnaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Przybysławice w ciągu ul. Pogodnej została przekazana do eksploatacji. W celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61).

 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Przybysławicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

1aPodczas pierwszego Zieloneckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 19 grudnia przed Urzędem Gminy pojawiły się choinki, prócz nich można było kupić prezenty dla bliskich – piękne i smaczne, a także spróbować smakołyków m.in. od Kół Gospodyń Wiejskich: z Owczar i „Przyjaciół Brzozówki”. Mikołaj częstował łakociami, a Herody kolędowały tym razem nie na scenie, a spacerując wśród zwiedzających. Zagrała orkiestra „Wola” z Woli Zachariaszowskiej.

Czytaj więcej: Jarmark świąteczny w centrum Zielonek