ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Organizacja Adres e-mail, telefon Profil działalności
Andegaweński Poczet Najemny

ul. A2 / 4
32-086 Węgrzce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
530 919 844

zgłębianie kunsztu rycerskiego, jak i kultury dworskiej  epoki panowania Królowej Jadwigi
Koło Przyjaciół Brzozówki ul. Modrzewiowa 3 32 – 088 Brzozówka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 49 79

promocja walorów turystycznych i krajobrazowych swojej miejscowości poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  brak danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
534 187 205
www.malopolskieprzysmaki.pl

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Ars Ypsilon

ul. Saneczkowa 3
32-087 Trojanowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
533 955 593
www.arsypsilon.com

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce
Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów”

ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów

509 913 254

prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,
podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych,
międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.

Stowarzyszenie „Kulturalni”

ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej,   zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza

ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 92 53

poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej, wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie muzyki i osoby Mieczysława Karłowicza, kultywowa

Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic

ul. Rynek 5,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
791 919 108
www.ashka.eu/3

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raciborowice 126
32-091 Michałowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce
Stowarzyszenie Korzkiew

Korzkiew 3
32-088 Korzkiew

www.stowarzyszeniekorzkiew.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego

ul. Kanadyjska 23c
32-087 Zielonki

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
608 434 911

Wspieranie mieszkańców Osiedla Parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.

Podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej Osiedla Parkowego.
Prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców Osiedla Parkowego związanych z funkcjonowaniem Osiedla Parkowego i jego otoczenia. Utrzymywanie estetyki Osiedla Parkowego i ładu na jego terenie.

Stowarzyszenie Moje Zielonki

ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki

  Działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy Zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew

ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://muzycznakorzkiew.pl

Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym
znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego

ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 41 04

Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności,
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice

 Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13

32-087 Pękowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
501 750 046

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów  

ul. Fiołkowa 19
32-087 Zielonki

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 635 13 23

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach  

ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 40 86

 

ozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych S
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://srgz.zielonki.pl
12 285 08 50 wew. 205

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu,
Stowarzyszenie Trenerów i Coachów brak danzch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.horyzontalni.pl

Stowarzyszenie integrujące trenerów, konsultantów, coachów. Propagowanie szkoleniowo rozwoju biznesu i osobistego
Stowarzyszenie Prasy Samorządowej w Zielonkach Kraków, ul. Kotlarska 10    
Stowarzyszenie: Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zielonki, ul. Do Fortu 8
32 - 087 Zielonki

   
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”

ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 665 10 47

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. "niezaradnością życiową", uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty

ul. C12 11
32-086 Węgrzce

  Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

Batowice 1
32-086 Batowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 70 71

wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1 32-087 Zielonki www.fundacjaogony.net     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. organizacja pro zwierzęca, stworzoną w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczur, fretki, króliki, świnki morskie itp.
       
       
       
       

 

FUNDACJE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12) 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,    wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

 12 267 29 67 Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

Batowice 98
32-086 Batowice

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
 Fundacja Ponad Granicami  

ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 055 338

 


Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym

Fundacja Sendzimira

ul. Wiarusa 11 / 3
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
 Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych  

ul. Ojcowska 15 / 1
32-087 Pękowice

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl

 Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym
 Małopolska Fundacja Mieszkaniowa  

ul. Forteczna 6
32-086 Węgrzce

 12 266 58 22  
       
       

 

 KLUBY SPORTOWE

 

Uczniowski Klub Sportowy :KORZKIEW

Korzkiew 18,
32-088 Przybysławice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(12) 419-41-09,
fax (012) 419-45-11

Uczniowski Klub Sportowy ,,KORZENIOWSKI”

Prezes
p. Marek Płachta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 606 686 323
Tel 665 10 47

 Uczniowski Klub Sportowy ,,ZACHARIASZEK”  ul. Św. Floriana 1 32-087 Wola Zachariaszowska  

tel: 12 419-41-04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 12 419-41-04

 Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Zielonki  

p. Władysław Kućmierczyk
ul. Galicyjska 15
32-087 Zielonki

 

12 285 02 47
12 285 01 51

Towarzystwo Sportowe Węgrzce

p. Jacek Obtułowicz
Węgrzce B5/1,
32-086 Węgrzce

608 050 965
Klub Sportowy Bibiczanka

p. Marcin Krawczyk
ul. Lipowa 28,
32-087 Zielonki

12 285 91 57
Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka

p. Tomasz Dudek
ul. Do Cegielni
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 252 863

OSP Bosutów

ul. Leśna 19

32-086 Bosutów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  283-94-22

OSP Bibice

ul. Dworska 3

32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12 285-94-42

OSP Garlica Murowana

Garlica Murowana 46

32-087 Garlica Murowana

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  285-09-80

OSP Grębynice

ul. Orlich Gniazd 24

32-088 Grębynice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12  419-45-03

OSP Owczary ul. Topolowa 61

32-088 Owczary

 12 419 49 09
OSP Trojanowice   12 285 00 35
OSP Węgrzce

ul. A10 nr 18
32 - 086 Węgrzce

12 285 83 80
OSP Wola Zachariaszowska

ul. Św. Floriana 19
32-087 Wola Zachariaszowska

12 419 47 77

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSP Zielonki

ul. Na Piaski 7
32-087 Zielonki
p. Jan Palimąka
tel. 606 997 334

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12 285 09 76

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach Adres: Batowice 46
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Zofia Raźna

012 285 93 8

Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach Adres: Bibice, ul. Rynek 2
32 - 087 Zielonki

Przewodnicząca: Anna Zabiegaj

12 285 84 87

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach Adres: Dziekanowice 91
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Helena Ptak

12 285 89 33

Koło Gospodyń Wiejskich Korzkiew

Korzkiew 66

32-088 Przybysławice

Przewodnicząca : Urszula Ciszkiewicz – Zeman

602 262 702

Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach Adres: Owczary ul. Długa 27
32 - 088 Przybysławice

Przewodnicząca: Emilia Krzywda

12 419 47 11

Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach Adres: Przybysławice, ul. Krakowska 49
32 - 088
Przewodnicząca: Helena Wiśniewska
Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Adres: Węgrzce ul. A 1 nr 23
32 - 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Maria Masłowska

12 285 88 46

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej Adres: Wola Zachariaszowska, ul. Akacjowa 2
32 - 087 Zielonki

Przewodnicząca: Agata Maj

12 419 49 53